Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Ing. Monika Senteliková - MS comfort, so sídlom Jaltská 5, 040 22 Košice (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.turbany.sk (ďalej len „www.turbany.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len „zmluvné strany“) na diaľku,  prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing. Monika Senteliková - MS comfort, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO: 43 393 314, DIČ: 1025802470, zapísaný v Živnostenskom  registri pod č. 820-59312

Email: obchod@turbany.sk

Tel: +421 911 992 506

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

2.2. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

2.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

2.4. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.6. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy - objednávanie tovaru

3.1. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.turbany.sk alebo priamo na e-mailovú adresu objednavky@turbany.sk

3.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.

3.3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

3.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Predávajúci je povinný:

a) V prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu požadovaný tovar v objednanom množstve a kvalite, vhodne ho zabaliť a zabezpečiť jeho prepravu dohodnutým spôsobom,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky,

c) spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu aj daňový doklad o zakúpení tovaru.

4.2. Predávajúci má právo:

a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar,

b) V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formulára zo strany kupujúceho zrušiť celú objednávku alebo jej časť,

c) V prípade platby za tovar formou prevodu na účet, ak nebude kúpna cena za tovar uhradená kupujúcim do 7 dní od zaslania výzvy na zaplatenie, zrušiť celú objednávku,

d) ak z dôvodu vypredania zásob predávajúci nedokáže vybaviť celú objednávku kupujúceho, alebo jej časť, okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe a ponúknutia náhradného plnenia. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať zaslaním emailu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.3. Kupujúci je povinný:

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,

b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

4.4. Kupujúci má právo:

a) na dodanie tovaru v objednanom množstve, kvalite  a na miesto dohodnuté zmluvnými stranami.

5. Dodanie tovaru

5.1. V súčasnosti zasiela predávajúci tovar v rámci Slovenskej a  Českej republiky.

5.2. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

5.3.V závislosti od voľby kupujúceho, predávajúci tovar expeduje na Slovensku prostredníctvom spoločností: Zásielkovňa SK, GLS Slovensko a Slovenská pošta. V Českej republike: Zásilkovna CZ, prepravnej spoločnosti DPD.

5.4. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená aktuálna dostupnosť tovaru aj s obvyklým termínom jeho expedície.

5.5. Predávajúci je povinný expedovať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak.

5.6. Kupujúci je povinný prevziať si tovar na dohodnutom mieste.  V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov, ktoré mu vznikli pri pokuse o neúspešné doručenie tovaru na miesto určenia.

5.7. Povinnosťou kupujúceho je tiež kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar samotný, a to ihneď po jeho doručení v prítomnosti zástupcu prepravcu-kuriéra alebo priamo na výdajnom mieste Zásielkovne SK/Zásilkovny CZ.V prípade zistenia poškodenia tovaru na výdajnom mieste Zásielkovne SK/Zásilkovny CZ, kupujúci kontaktuje predávajúceho a následne buď tovar odmietne prevziať alebo ho prevezme aj s poškodením a následne postupuje podľa reklamačných podmienok. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru doručené kuriérom, je povinnosťou zástupcu prepravcu umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu poškodenia tovaru, správnosť údajov potvrdí zástupca prepravcu. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný poškodený tovar alebo potvrdiť doručenie poškodeného tovaru a následne v zmysle obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho.

Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s poškodením, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.8. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Poštovné a hovorné


6.1. Výška poštovného je uvedená spolu s DPH, vrátane balného a závisí od spôsobu doručenia a platby za tovar, ktorú si zvolí kupujúci v objednávke.

6.2. V rámci Slovenskej republiky je výška poštovného nasledovná:

a) pri platbe vopred na bankový účet: dodanie cez spoločnosť Zásielkovňa SK – 2,40 €, cez prepravnú spoločnosť GLS Slovensko – 4,00 € a Slovenskú poštu – 4,20 €;

b) pri platbe na dobierku: dodanie cez prepravnú spoločnosť GLS Slovensko – 5,00 €  a Slovenskú poštu – 5,20 €.

6.3. V rámci Českej republiky je výška poštovného nasledovná:

a) pri platbe vopred na bankový účet: dodanie cez spoločnosť Zásilkovna CZ – 3,40 €, cez prepravnú spoločnosť DPD – 4,40 €;

b) pri platbe na dobierku: dodanie cez prepravnú spoločnosť DPD – 5,40 €.

6.4. Hovorné je kupujúcemu účtované podľa aktuálneho cenníka operátora kupujúceho.

7. Cena tovaru, platobné podmienky a spôsob platby

7.1. Zobrazené ceny tovaru na internetovej stránke www.turbany.sk sú uvedené vrátane DPH a sú platné v čase objednania tovaru až do vypredania zásob. Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru.

7.2. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.

7.3. Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky a v prípade platby prevodom aj výzva na zaplatenie spolu s potrebnými údajmi pre uskutočnenie platby. Daňový doklad – faktúra bude kupujúcemu odoslaná spolu s objednaným tovarom.

Kupujúci môže uskutočniť platbu za tovar nasledujúcimi spôsobmi:

Platba na dobierku: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar vrátane poštovného, uvedenú v elektronickej objednávke až pri prevzatí tovaru. Dobierkovné je možné hradiť ibapri dodaní tovaru na adresu a to v hotovosti. Platba platobnou kartou nie je možná.

Platba vopred na bankový účet: Pri tomto spôsobe platby sú po potvrdení objednávky kupujúcemu na jeho mailovú adresu zaslané údaje k realizácii platby na bankový účet predávajúceho. Tovar je odosielaný až po uhradení a pripísaní celej ceny tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet predávajúceho.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Podľa zákona 102/2014 Z.z., pri kúpe tovaru cez internetový obchod www.turbany.sk je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia kupujúcim.

8.2. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie od zmluvy odoslaním mailu alebo v listovej podobe formou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránke predávajúceho. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 14 deň odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.4. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy odoslať nepoškodený a nepoužitý tovar na adresu predávajúceho. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, bude kupujúcemu z kúpnej ceny odpočítaná čiastka, zodpovedajúca poškodeniu či opotrebeniu tovaru.

8.5. V zmysle §10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. prepravné náklady na prepravu tovaru od kupujúceho smerom k predávajúcemu hradí kupujúci.

8.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby za tovar, vrátane nákladov na poštovné  a to spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Platba je vrátená až po doručení vráteného tovaru predávajúcemu.

8.7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8.8. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak v lehote 7 pracovných dní od zaslania výzvy na zaplatenie nebola platba za objednávku uskutočnená (v prípade platby prevodom na účet).

9. Záručné podmienky a záručná doba

9.1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

9.2. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Uplynutím záručnej doby zaniká kupujúcemu  právo na uplatnenie reklamácie.

9.3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe tovaru, a zároveň ako dodací a záručný list.

9.4. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na stránke predávajúceho www.turbany.sk.

10. Ochrana osobných údajov


10.1. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej podľa uvedeného zákona právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

10.2. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho sa predpokladá,že údaje budú v súvislosti s dodaním tovaru poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

  • Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.105158/B
  • GLS GeneralLogisticsSystems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.9084/S
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.803/S
  • Zásilkovna CZ
  • DirectParcelDistributionCZ s.r.o.,  sídlo:  Modletice 135, 251 01Říčany u Prahy, IČO: 61329266

10.3. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

11. Alternatívne riešenie sporov - Platforma RSO

11.1.  V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

11.2. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

11.3. ARS sa týka len sporov, u ktorých  hodnota prevyšuje 20 €. Musia byť neanonymné a musia byť opodstatnené. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

11.4. Kupujúci môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/ alebo priamo prostredníctvom slovenskej inštitúcie, ktorá spory rieši (tzv. subjekt alternatívneho riešenia sporu). Zoznam všetkých subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - www.mhsr.sk.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.  Tieto VOP platia v rozsahu v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho www.turbany.sk v deň odoslania elektronickej objednávky.

12.2.  Predávajúci si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

12.3.  Ak tieto VOP priamo nepojednávajú o určitých náležitostiach, kupujúci a predávajúci sa riadia príslušnými právnymi predpismi – Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a platným právnym rámcom Slovenskej republiky.

12.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť ich zverejnením na stránke predávajúceho www.turbany.sk.


Aktualizované 1.12.2018