Všeobecné obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím: Ing. Monika Senteliková - MS comfort, se sídlem Jaltská 5, 040 22 Košice, Slovenská republika (dále jen „prodávající“) a kupujícím, při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.turbany.sk (dále jen „www.turbany.sk“) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „smluvní strany“) na dálku, prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „kupní smlouva“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

Ing. Monika Senteliková - MS comfort, Jaltská 5, 040 22 Košice, Slovenská republika

IČO: 43 393 314, DIČ: 1025802470, zapsán v Živnostenském rejstříku SR pod 820-59312

Email: obchod@turbany.sk

Tel: +421 911 992 506

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky.

Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Z.z. „Občiansky zákonník“ v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z.z. „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ v platném znění a zákonem č. 102/2014 Z.z. „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Z.z. „Obchodný zákonník“, v platném znění.

2. Vymedzení pojmů

2.1. Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí či prodávázboží nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek

2.2. Spotřebitel (kupující) – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

2.3. Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy koná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

2.4. Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy

2.5. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh k uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřená momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou neoddělitelní součástí kupní smlouvy.

2.6. Obchodní podmínky – smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentě odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

3. Způsob uzavírání kupní smlouvy - objednávání zboží

3.1. Kupující může uskutečnit objednávku zboží u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.turbany.sk nebo přímo na e-mailovou adresu objednavky@turbany.sk

3.2. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy.

3.3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty. Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka, která nebude obsahovat všechny povinné údaje, nemusí být prodávajícím akceptovaná.

3.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Prodávající je povinen:

a) v případe potvrzení objednávky formou akceptace je prodávající povinen dodat kupujícímu požadované zboží v objednaném množství a kvalitě, vhodně ho zabalit a zajistit jeho přepravu dohodnutým způsobem,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy Slovenské republiky,

c) spolu se zbožím předat kupujícímu i daňový doklad o zakoupení zboží.

4.2. Prodávající má právo:

a) na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží,

b) v případě neúplného nebo chybného vyplnění objednávkového formuláře ze strany kupujícího zrušit celou objednávku nebo její část,

c) v případě volby platby za zboží bankovním převodem, pokud nebude kupní cena za zboží uhrazena kupujícím do 7 dnů od zaslání výzvy k zaplacení, zrušit celou objednávku,

d) pokud z důvodu vyprodání zásob prodávající nedokáže vyřídit celou objednávku kupujícího, nebo její část, okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu a nabídnutí náhradního plnění. Pokud nedojde k přijetí náhradního plnění kupujícím, nabízené prodávajícím a kupující neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy je možné provést zasláním emailu. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy.

4.3. Kupující je povinen:

a) zaplatit kupní cenu prodávajícímu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení objednaného zboží,

b) převzít objednané a dodané zboží. Pokud kupující zboží nepřevezme bez předchozího odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výši skutečných nákladů za vzniklou škodu při pokusu o neúspěšné doručení zboží na místo.

4.4. Kupující má právo:

a) na dodání zboží v objednaném množství, kvalitě a na místo sjednané smluvními stranami.

5. Dodání zboží

5.1. V současnosti zasílá prodávající zboží v rámci Slovenské a České republiky.

5.2. Za dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím.

5.3. V závislosti na volbě kupujícího, prodávající zboží expeduje v České republice prostřednictvím společnosti Zásilkovna CZ a přepravní společnosti DPD.

5.4. U každého zboží je na internetové stránce elektronického obchodu uvedena aktuální dostupnost zboží i s obvyklým termínem jeho expedice.

5.5. Prodávající je povinen vyexpedovat zboží kupujícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.6. Kupující je povinen převzít si zboží na dohodnutém místě. Pokud si kupující zboží nepřevezme bez předchozího odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výši skutečných nákladů, které mu vznikly při pokusu o neúspěšné doručení zboží na místo určení.

5.7. Povinností kupujícího je také kontrola přijaté zásilky, obal zboží i zboží samotné, a to ihned po jeho doručení v přítomnosti zástupce přepravce-kurýra nebo přímo na výdejním místě Zásilkovny CZ. V případě zjištění poškození zboží na výdejním místě Zásilkovny CZ, kupující kontaktuje prodávajícího a následně buď zboží odmítne převzít nebo ho převezme i s poškozením a následně postupuje podle reklamačních podmínek. Pokud bude zjištěno poškození zboží doručené kurýrem, je povinností zástupce přepravce umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o povaze a rozsahu poškození zboží, správnost údajů potvrdí zástupce přepravce. S takto vyhotoveným záznamem, doručeným prodávajícímu, může kupující odmítnout převzetí dodaného poškozeného zboží nebo potvrdit doručení poškozeného zboží a následně ve smyslu obchodních i reklamačních podmínek uplatnit si reklamaci zboží u prodávajícího.

Pokud kupující odmítne převzít dodané zboží s poškozením, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.8. Pokud nebude zboží prodávajícím dodáno, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů od okamihu doručení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky se převedou na bankovní účet, který určí kupující.

6. Poštovné a hovorné


6.1. Výška poštovného je uvedena spolu s DPH, včetně balného a závisí na způsobu doručení a platby za zboží, kterou si zvolí kupující v objednávce.

6.2. V rámci České republiky je výška poštovného následující:

a) při platbě předem na bankovní účet: dodání přes společnost Zásilkovna CZ – 3,40 €, přes přepravní společnost DPD 4,40 €;

b) při platbě na dobírku: dodání přes přepravní společnost DPD – 5,50 €.

6.3. Hovorné je kupujícímu účtováno dle aktuálního ceníku operátora kupujícího.

7. Cena zboží, platební podmínky a způsob platby

7.1. Zobrazené ceny zboží na internetové stránce www.turbany.sk jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v čase objednání zboží až do vyprodání zásob. Uvedené ceny nezahrnují cenu za přepravu zboží.

7.2. Právem prodávajícího je kdykoliv upravit prodejní cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce elektronického obchodu. Taková změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že zboží ještě nebylo dodáno. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na internetové stránce.

7.3. Po uskutečnění objednávky bude na e-mail kupujícího zasláno potvrzení objednávky a v případě platby převodem také výzva k zaplacení spolu s potřebnými údaji pro provedení platby. Daňový doklad – faktura bude kupujícímu odeslána spolu s objednaným zbožím.

Kupující může provést platbu za zboží následujícími způsoby:

Platba na dobírku: Při tomto způsobu platby kupující hradí celou částku za zboží včetně poštovného, uvedenou v elektronické objednávce až při převzetí zboží. Tuto možnost lze zvolit jen při dodání zboží na adresu a platba je možná pouze v hotovosti. Platba platební kartou nebude akceptována.

Platba předem na bankovní účet: Při tomto způsobu platby budou po potvrzení objednávky kupujícímu na jeho e-mail zaslány údaje k realizaci platby na bankovní účet prodávajícího. Zboží je odesíláno až po uhrazení a připsání celé kupní ceny objednaného zboží na účet prodávajícího.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Podle zákona SR 102/2014 Z.z., při koupi zboží přes internetový obchod, je možné odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí kupujícím.

8.2. Kupující může uplatnit odstoupení od smlouvy odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na stránce prodávajícího. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v 14 den ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.4. Kupující je povinen ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení odstoupení od smlouvy odeslat nepoškozené a nepoužité zboží na adresu prodávajícího. V případě vrácení poškozeného zboží, bude kupujícímu z kupní ceny odečtena částka, odpovídající poškození nebo opotřebení zboží.

8.5. Ve smyslu §10 odst. 3 zákona SR č. 102/2014 Z.z přepravní náklady na přepravu zboží od kupujícího směrem ke prodávajícímu hradí kupující.

8.6. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby za zboží, včetně nákladů na poštovné a to způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Platba je vrácena až po doručení zboží prodávajícímu.

8.7. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

8.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, pokud ve lhůtě 7 pracovních dnů od zaslání výzvy k zaplacení nebude platba za objednávku provedena (při volbě platby převodem na účet).

9. Záruční podmínky a záruční doba

9.1. Záruční podmínky se řídí slovenským Občanským zákoníkem č. 40/1964 Zb. v platném znění.

9.2. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Uplynutím záruční doby zaniká kupujícímu právo na uplatnění reklamace.

9.3. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura, která slouží jako doklad o koupi zboží, a zároveň jako dodací i záruční list.

9.4. Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád zveřejněn na stránce prodávajícího www.turbany.sk.

10. Ochrana osobních údajů


10.1.  Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem SR č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou k plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Kupující má taky právo na informace o stavu zpracování jeho osobních údajů, právo na odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

10.2.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů kupujícího se předpokládá, že údaje budou v souvislosti s dodáním zboží poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám:

  • Zásilkovna CZ
  • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., sídlo: Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 61329266

10.3. Kupující odpovídá za pravdivost a správnost uvedených osobních údajů.

11. Alternativní řešení sporů - Platforma RSO

11.1. Pokud kupující není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že byla porušena jeho práva, kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu.

11.2. Jestliže prodávající na tuto žádost kupujícího odpoví zamítavě, nebo na tuto žádost neodpoví ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího odeslání kupujícím, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“).

11.3. ARS se týká pouze sporů, u nichž hodnota převyšuje 20 €. Musí být neanonymní a opodstatněné. On-line řešení sporů zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně i nároky prodávajícího vůči kupujícímu můžou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy.

11.4. Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce https://ec.europa.eu/consumers/ nebo přímo prostřednictvím slovenské inštituce, která spory řeší (tzv. subjekt ARS). Seznam všech subjektů ARS vede Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky - www.mhsr.sk.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto VOP platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetové stránce prodávajícího www.turbany.sk v den odeslání elektronické objednávky.

12.2. Prodávající si vyhrazuje právo VOP kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

12.3. Pokud tyto VOP přímo neprojednávají určité náležitosti, kupující i prodávající se řídí příslušnými právními předpisy – Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a platným právním rámcem Slovenské republiky.

12.4. Tyto VOP nabývají platnosti jejich zveřejněním na stránce prodávajícího www.turbany.sk.


Aktualizováno 1.1.2019