Reklamační řád


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje postup společnosti:

Ing. Monika Senteliková - MS comfort,  se sídlem Jaltská 5, 040 22 Košice, Slovenská republika

IČO: 43 393 314, DIČ: 1025802470, zapsané v Živnostenském rejstříku SR pod č. 820-59312 (dále jen jako „prodávající“) a kupujícího (dále jen jako „kupující“) při uplatňování práv vyplývajících ze zodpovědnosti prodávajícího za poškození zboží zakoupeného na internetové stránce www.turbany.sk a práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího s tím související.

1.2. Reklamační řád je veřejně dostupný na internetové stránce www.turbany.sk.

1.3. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky prodávajícímu se reklamační řád stává pro kupujícího závazným.

2. Záruční podmínky a záruční doba

2.1. Na dodané zboží je kupujícímu poskytnutá záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Poškození zboží a nároky vyplývající z tohoto poškození musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

2.2. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání přiložena faktura, která slouží jako doklad o koupi zboží, a zároveň jako dodací i záruční list.

2.3. Kupující má právo uplatnit reklamaci zasláním reklamačního formuláře, zveřejněného na stránce www.turbany.sk, a to mailem na adresu reklamacie@turbany.sk nebo poštou na adresu prodávajícího.

2.4. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a zcela zaplacené. Kupující je povinen co nejvýstižněji popsat poškození, pro které zboží reklamuje. Vybavení reklamace se vztahuje jenom na poškození uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

2.5. Prodávající neodpovídá za škody způsobené přepravcem zboží.

2.6. Za poškození zboží nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného, nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, případně v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

2.7. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na poškození, o kterých byl v době uzavírání kupní smlouvy informován a na které mu byla poskytnuta sleva z ceny zboží.

2.8. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: výměnou zboží, vrácením kupní ceny, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží nebo odůvodněným zamítnutím reklamace.

2.9. Kupující má právo v případě uznání reklamace, dle charakteru poškození zboží, na které si uplatňuje záruku v průběhu záruční doby na: výměnu poškozeného zboží, na vrácení celé kupní ceny za poškozené zboží nebo na vrácení části kupní ceny, odpovídající poškození zboží. Způsob vybavení reklamace si vybírá kupující

2.10. Reklamační řízení začíná dnem, kdy kupující doručí reklamační formulář a reklamované zboží prodávajícímu. Reklamované zboží je nutné doručit na vlastní náklady na adresu prodávajícího, pokud ten neurčí jinak.

2.11. Prodávající vydá kupujícímu doklad o přijetí reklamace, kde je povinen uvést poškození zboží a den začátku reklamačního řízení.

2.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. V případě, že z objektivních příčin nelze vyřídit reklamaci do 30 dnů, prodávající je povinen kupujícího informovat o dané skutečnosti.

2.13. Prodávající vydá kupujícímu o vyřízení reklamace písemné vyrozumění nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, které mu bude zasláno na e-mail nebo poštovní adresu uvedenou v reklamačním formuláři.

2.14. Kupující se může proti rozhodnutí reklamace odvolat ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit reklamační řád. Změny nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.turbany.sk.

3.2. Prodávající má zájem o řešení sporů s kupujícím především mimosoudně, a proto v případě pokud kupující není spokojen s vyřízením reklamace, nebo má pocit, že došlo k porušení jeho práv ze strany prodávajícího, může se za účelem vyřešení vzniklé situace obrátit na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: obchod@turbany.sk, respektive podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

3.3. Seznam subjektů alternativního řešení sporů najde kupující na internetové stránce
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov.

3.4. Spory může kupující řešit rovněž prostřednictvím platformy RSO –
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


Aktualizováno 1.1.2019