Reklamačný  poriadok


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti:

Ing. Monika Senteliková - MS comfort,  so sídlom Jaltská 5, 040 22 Košice,

IČO: 43 393 314, DIČ: 1025802470, zapísaný v Živnostenskom  registri pod č. 820-59312 (ďalej ako „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej ako „kupujúci“) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za poškodenia tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.turbany.sk a práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho s tým súvisiace.

1.2. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na internetovej stránke www.turbany.sk.

1.3. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným.

2. Záručné podmienky a záručná doba

2.1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poškodenie tovaru a nároky vyplývajúce z tohto poškodenia musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní priložená faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe tovaru, a zároveň ako dodací aj záručný list.

2.3. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu zaslaním reklamačného formulára, zverejneného na stránke www.turbany.sk a to mailom na adresu reklamacie@turbany.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.

2.4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať poškodenie, pre ktoré tovar reklamuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na poškodenia uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

2.5. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravcom tovaru.

2.6. Za poškodenie tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, prípadne v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

2.7. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na poškodenia, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

2.8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

2.9. Kupujúci má právo v prípade uznania reklamácie zo strany predávajúceho, podľa charakteru poškodenia tovaru, na ktorý si uplatňuje záruku v priebehu záručnej doby na: výmenu poškodeného tovaru, na vrátenie celej kúpnej ceny za poškodený tovar, alebo na vrátenie časti kúpnej ceny, zodpovedajúcej poškodeniu tovaru. Spôsob vybavenia reklamácie si vyberá kupujúci.

2.10. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy kupujúci doručí reklamačný formulár a reklamovaný tovar predávajúcemu. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady na adresu predávajúceho, ak ten neurčí inak.

2.11. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie, kde je povinný uviesť poškodenie tovaru v deň začatia reklamačného konania.

2.12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciudo 30 dní od začatia reklamačného konania. V prípade, že z objektívnych príčin nie je možné vybaviť reklamáciu do 30 dní, predávajúci je povinný kupujúceho oboznámiť s danou skutočnosťou.

2.13. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári.

2.14. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

3. Záverečné ustanovenia

3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.turbany.sk.

3.2. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: obchod@turbany.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

3.3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci na internetovej stránke
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov.

3.4. Spory môže kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO –
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


Aktualizované 1.12.2018