Informácie o spracúvaní osobných údajov


1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Správcom osobných údajov kupujúceho je:

Ing. Monika Senteliková – MS comfort, Jaltská 5, 040 22 Košice, IČO: 43 393 314, DIČ: 1025802470, zapísaný v Živnostenskom  registri pod č. 820-59312 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje správcu:

Adresa webovej stránky je: www.turbany.sk

E-mail: obchod@turbany.sk

Tel. kontakt: +421-911-992-506

Zaslaním objednávky cez internetovú stránku www.turbany.sk poskytuje dotknutá osoba- kupujúci prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana osobných údajov pre nás dôležitá.


2. Účel spracúvania osobných údajov

Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú použité nasledovne:

a) v e-shope – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, vystaveniu faktúry, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne k výkonu ostatných súvisiacich činností (reklamačných a iných povinnosti súvisiacich s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa). Jedná sa o údaje, ktoré ste nám poskytli zaslaním objednávky prostredníctvom www.turbany.sk, a to: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, a v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, resp. reklamácie aj číslo bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny. E-mail a telefonický kontakt slúžia aj ako komunikačné prostriedky. Na e-mail sú zasielané informácie o potvrdení objednávky, výzva na zaplatenie za tovar a priebežné informácie o stave objednávky.

b) pri preprave zásielok môžu byť poskytnuté tretím stranám – dopravcom, a to na čas nevyhnutný na dodanie tovaru kupujúcemu. Podľa voľby kupujúceho môžu byť jeho údaje poskytnuté nasledujúcim tretím stranám: Zásielkovňa SK, Zásilkovna CZ, GLS Slovensko, Slovenská pošta, a.s. a prepravná spoločnosť DPD CZ s.r.o. Dopravcom budú poskytnuté za účelom plnenia zmluvy nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa doručenia tovaru, e-mail a telefonický kontakt.

Osobné údaje spracúvame v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je prevádzkovateľ a dotknutá osoba (kupujúci).


3. Doba spracúvania osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok po dobu 10 rokov, pre účely archivácie účtovných dokladov – faktúr.


4. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.


5. Práva dotknutej osoby - kupujúceho

Kupujúci má v súvislosti so spracúvaním a ochranou jeho osobných údajov právo na:

a) opravu - kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil jeho nesprávne, alebo neúplné osobné údaje

b) výmaz - kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje, a to v prípade: ak už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli získané alebo spracúvané; ak kupujúci odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov

c) odvolanie súhlasu - kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho prevádzkovateľovi udelil

d) prístup k informáciám - kupujúci má právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje kupujúceho a za akým účelom prevádzkovateľ spracúva, ktorým tretím stranám sú osobné informácie kupujúceho poskytnuté, akú dlhú dobu sú uchovávané, a to na základe písomnej žiadosti, ktorú je prevádzkovateľ povinný vybaviť do 30 dní od jej doručenia prevádzkovateľovi a to spôsobom, o aký požiadal kupujúci. Za opakované poskytnutie informácií o osobných údajoch, môže prevádzkovateľ kupujúcemu účtovať poplatok, zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, t.j. získať dodatočné informácie od kupujúceho prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska ochrany osobných údajov kupujúceho.


6. IP-adresa, cookies

Prevádzkovateľ používa IP-adresu len na lokáciu užívateľa kvôli určeniu krajiny cieľovej adresy kupujúceho a výpočet poštovného.

Prevádzkovateľ používa dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.


7. Záverečné ustanovenia

Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.turbany.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu dokumentu v prípade zmeny spracúvania osobných údajov v spoločnosti a tiež v prípade legislatívnych zmien.


Aktualizované 1.12.2018