Informace o zpracování osobních údajů


1. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů kupujícího je:

Ing. Monika Senteliková – MS comfort, Jaltská 5, 040 22 Košice, Slovenská republika, IČO: 43 393 314, DIČ: 1025802470, zapsán v Živnostenském rejstříku SR pod č. 820-59312 (dále jen „provozovatel“)

Kontaktní údaje správce:

Adresa webové stránky je: www.turbany.sk

E-mail: obchod@turbany.sk

Tel. kontakt: +421-911-992-506

Zasláním objednávky přes internetovou stránku www.turbany.sk poskytuje dotčená osoba-kupující provozovateli svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Dodržujeme pravidla aproto je ochrana osobních údajů pro nás důležitá.


2. Účel zpracování osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, budou použity následovně:

a) v e-shopě – k uzavření a plnění kupní smlouvy, k vystavení faktury, zpracování platby, dodání produktu, případně k výkonu ostatních souvisejících činností (reklamačních i jiných povinností souvisejících s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele). Jedná se o údaje, které jste nám poskytli zasláním objednávky prostřednictvím www.turbany.sk, a to: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonický kontakt, a v případě odstoupení od kupní smlouvy, resp. reklamace i číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. E-mail a telefonický kontakt slouží i jako komunikační prostředky. Na e-mail jsou zasílány informace o potvrzení objednávky, výzva k zaplacení za zboží a taky průběžné informace o stavu objednávky.

b) při přepravě zásilek můžou být poskytnuty třetím stranám – dopravcům, a to na dobu nezbytnou pro dodání zboží kupujícímu. Podle volby kupujícího můžou být jeho údaje poskytnuty následujícím třetím stranám: Zásilkovna CZ a přepravní společnost DPD CZ s.r.o. Dopravci budou poskytnuty za účelem plnění smlouvy následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručení zboží, e-mail a telefonický kontakt.

Osobní údaje zpracováváme ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a také dle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. ze 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy,jejíž smluvní stranou je provozovatel a dotčená osoba (kupující).


3. Doba zpracování osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení souhlasu ve smyslu těchto podmínek po dobu 10 let, pro účely archivace účetních dokladů – faktur.


4. Přenos osobních údajů do třetích zemí

Provozovatel nepřenáší osobní údaje do třetích zemí.


5. Práva dotčené osoby - kupujícího

Kupující má v souvislosti se zpracováváním a ochranou jeho osobních údajů právo na:

a) opravu - kupující má právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil jeho nesprávné, nebo neúplné osobní údaje

b) výmaz - kupující má právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, a to v případě: pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo zpracovávány; pokud kupující odvolá souhlas na zpracování osobních údajů

c) odvolání souhlasu - kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Kupující může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým ho provozovateli udělil

d) přístup k informacím - kupující má právo získat od provozovatele informace o tom, jaké osobní údaje kupujícího a za jakým účelem provozovatel zpracovává, kterým třetím stranám jsou osobní údaje kupujícího poskytnuty, jakou dlouhou dobu jsou uchovávány, a to na základě písemné žádosti, kterou je provozovatel povinen vyřídit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení provozovateli a to způsobem, o jaký požádal kupující. Za opakované poskytnutí informací o osobních údajích, může provozovatel kupujícímu účtovat poplatek, odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího verifikovat, t.j. získat dodatečné informace od kupujícího prostřednictvím kontrolních otázek. Verifikace je důležitá z hlediska ochrany osobních údajů kupujícího.


6. IP-adresa, cookies

Provozovatel používá IP-adresu jenom na lokaci uživatele, z důvodu určení země cílové adresy kupujícího a výpočet poštovného.

Provozovatel používá dočasné soubory cookies pro určení toho, zda váš prohlížeč akceptuje soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou zrušeny při zavření prohlížeče.


7. Závěrečná ustanovení

Tento dokument nabývá platnosti a účinnost dnem jeho zveřejnění na internetové stránce www.turbany.sk. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu dokumentu v případě změny zpracovávání osobních údajů ve společnosti a také v případě legislativních změn.


Aktualizováno 1.1.2019